Pravidlá súťaže s RS CARS 2023

Prázdny

 

Usporiadateľ súťaže:
RS CARS, s.r.o.

Termín:
Súťaž bude realizovaná v termíne od 01.01.2023 do 28.2.2024

1. Účasť v súťaži

Súťažiacim sa môže stať každý zákazník RS CARS, ktorý si kúpil automobil alebo iné vozidlo od RS CARS v kalendárnom roku 2023 – 28.2.2024 a súhlasí s podmienkami účasti. Súťaže sa nemôže zúčastniť zákazník, ktorý si kúpil produkt realizovaný na komisionálny predaj (vozidlo, ktoré nebolo majetkom RS CARS).

 

2. Priebeh a realizácia súťaže

 

Pre vstup do súťaže je potrebné:

  • Byť zákazníkom RS CARS, tzn. kúpiť si v kalendárnom roku 2023-28.2.2024 vozidlo, ktoré bolo vlastníctvom RS CARS s.r.o.
  • Podmienkou zaradenia do žrebovania o výhru je uhradenie kúpnej ceny vozidla a prevod majetkového práva predmetu kúpy

 

 

3. Žrebovanie výhercu

 

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v marci 2024. Žrebovanie prebehne za prítomnosti notára spolu s vyhotovením finálnej zápisnice.

Výherca bude informovaný do dvoch pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou, e-mailu resp. telefonicky

Ak sa výherca neprihlási do 3 dní od vyzvania, alebo sa výhry zriekne, táto výhra sa automaticky presunie do nového žrebovania, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne, neodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní.

Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru nie je možné.

 

5. Výhra

 

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži cenu: poukaz na pobyt v hoteli Bonfanti v Taliansku (https://www.bonfanti-hotel.com). All inclusive, 5 dní.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

 

6. Ochrana osobných údajov

 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej aj ako dotknutá osoba) súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Taktiež v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie") udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi, spoločnosti RS CARS, s.r.o., sídlo: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany IČO: 36771511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18562/P (ďalej len prevádzkovateľ alebo usporiadateľ) súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, (ďalej aj ako „osobné údaje"), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. alebo e mailom na adresu: rado@rscars.sk . Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži s ohľadom na jej obsah a podmienky možná.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V. Osobné údaje súťažiacich budú po záverečnom vyžrebovaní výhercov vymazané najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu.

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na štatutárov RS CARS s.r.o., ktorí zodpovedia prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: rado@rscars.sk, alebo písomne na adrese: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na štatutárov RS CARS s.r.o., ktorí zodpovedia prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: rado@rscars.sk, alebo písomne na adrese: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

 

 

Prázdny

Pravidlá súťaže s RS CARS

 

Usporiadateľ súťaže:
RS CARS, s.r.o.

Termín:
Súťaž bude realizovaná v termíne od 01.01.2023 do 28.2.2024

1. Účasť v súťaži

Súťažiacim sa môže stať každý zákazník RS CARS, ktorý si kúpil automobil alebo iné vozidlo od RS CARS v kalendárnom roku 2023 – 28.2.2024 a súhlasí s podmienkami účasti. Súťaže sa nemôže zúčastniť zákazník, ktorý si kúpil produkt realizovaný na komisionálny predaj (vozidlo, ktoré nebolo majetkom RS CARS).
 

2. Priebeh a realizácia súťaže

Pre vstup do súťaže je potrebné:

  • Byť zákazníkom RS CARS, tzn. kúpiť si v kalendárnom roku 2023-28.2.2024 vozidlo, ktoré bolo vlastníctvom RS CARS s.r.o.
  • Podmienkou zaradenia do žrebovania o výhru je uhradenie kúpnej ceny vozidla a prevod majetkového práva predmetu kúpy

 

3. Žrebovanie výhercu

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v marci 2024. Žrebovanie prebehne za prítomnosti notára spolu s vyhotovením finálnej zápisnice.

Výherca bude informovaný do dvoch pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou, e-mailu resp. telefonicky

Ak sa výherca neprihlási do 3 dní od vyzvania, alebo sa výhry zriekne, táto výhra sa automaticky presunie do nového žrebovania, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne, neodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní.

Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru nie je možné.


5. Výhra

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži cenu: poukaz na pobyt v hoteli Bonfanti v Taliansku (https://www.bonfanti-hotel.com). All inclusive, 5 dní.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej aj ako dotknutá osoba) súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Taktiež v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie") udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi, spoločnosti RS CARS, s.r.o., sídlo: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany IČO: 36771511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18562/P (ďalej len prevádzkovateľ alebo usporiadateľ) súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, (ďalej aj ako „osobné údaje"), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. alebo e mailom na adresu: rado@rscars.sk . Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži s ohľadom na jej obsah a podmienky možná.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V. Osobné údaje súťažiacich budú po záverečnom vyžrebovaní výhercov vymazané najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu.

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na štatutárov RS CARS s.r.o., ktorí zodpovedia prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: rado@rscars.sk, alebo písomne na adrese: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na štatutárov RS CARS s.r.o., ktorí zodpovedia prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: rado@rscars.sk, alebo písomne na adrese: RS CARS s.r.o., Župčany 17, 08001 Župčany

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

 

Vyhrajte s RS CARS dovolenkový pobyt v nádhernom Taliansku

Vyberte si zo širokej ponuky atraktívnych vozidiel dostupných ihneď v našom showroome alebo si objednajte vaše vysnívané auto na mieru a zapojte sa do súťaže. Zistiť viac... 

Ozvite sa nám
+421 915 11 61 61

Vyhrajte s RS CARS dovolenkový pobyt v nádhernom Taliansku

Vyberte si zo širokej ponuky atraktívnych vozidiel dostupných ihneď v našom showroome alebo si objednajte vaše vysnívané auto na mieru a zapojte sa do súťaže Zistiť viac... 

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...